Fot. Sekcja Prasowa UŚ.jpg

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie etnologii, stopień uzyskany w Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 20 lutego 2018 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku – izolacja położnicy. Możliwości porównawcze Polskiego atlasu etnograficznego i Atlas der deutschen Volkskunde (Katowice 2016).

Publikacje zwarte (od doktoratu):

 • Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw, t. 8, cz. II. W: Zwyczaje i obrzędy weselne,„Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, red. Zygmunt Kłodnicki, Uniwersytet Śląski – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Cieszyn – Wrocław, 298 s., 30 map; ISBN:978-83-87266-86-8
 • Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku – izolacja położnicy. Możliwości porównawcze Polskiego atlasu etnograficznego i Atlas der deutschen Volkskunde. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016
 • Polski Atlas Etnograficzny. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze (wspólnie z Z. Kłodnicki i J. Koźmińska). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017.

Redakcje prac zbiorowych:

 • Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, „Archiwum Etnograficzne”, t. 49, red. R. Stolična, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Śląski, Wrocław – Cieszyn 2009, 264 s.; ISBN: 978-83-87266-77-6
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka, t. 9, cz. I. W:  Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Wrocław 2010, 384 s., 84 mapy; ISBN: 978-83-87266-58-5
 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 1, red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, 414 s.; ISBN: 978-83-60431-52-8
 • Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. H. Rusek, A. Pieńczak, Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Katowice 2011, 406 s.; ISBN: 978-83-60431-62-7
 • Etnologia bez granic. Ethnology without borders, red. A. Pieńczak, E. Diakowska, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2012, 317 s.; ISBN: 978-83-60431-73-3
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, t. 9, cz. II. W:  Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Wrocław, 216 s., 86 map; ISBN: 978-83-60431-80-1, 978-83-87266-59-2

Artykuły naukowe:

 

 • Wybrane elementy obrzędu zaślubin na pograniczu polsko-słowackim. W: Uczeń na pograniczu polsko-słowackim (wespół z A. Drożdż), red. I. Nowakowska-Kempna, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2007, s. 193-205; ISBN: 978-83-60714-33-1
 • Polsko-słowackie pogranicze jako przestrzeń wielokulturowa. W: Uczeń na pograniczu polsko-słowackim, red. I. Nowakowska-Kempna, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2007, s. 53-61; ISBN: 978-83-60714-33-1
 • Krajobraz kulturowy a tożsamość lokalna mieszkańców katowickich dzielnic. W: Miasto w obrazie, legendzie, opowieści, „Archiwum Etnograficzne”, t. 48, red. R. Godula-Węcławowicz, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Kraków 2008, s. 135-150; ISBN: 978-83-87266072-1; ISNN 0066-68-58
 • Sposoby rozpoznawania domniemanych czarownic (w świetle badań Polskiego Atlasu Etnograficznego), „Lud”, t. 92 (2008), s. 215-233; ISSN 0076-1435
 • Dorobek Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie,„Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, R. XXIV, nr 3-4, red. J. Adamowski, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Lublin 2009, s. 39-43; ISSN 0860-4126
 • Tradycyjna obrzędowość weselna jako źródło poznania stosunków kulturowych zachodniej części pogranicza polsko-słowackiego (wespół z A. Drożdż, K. Jakubiková),  W: Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, „Archiwum Etnograficzne”, t. 49,  red. R. Stolična, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Śląski, Wrocław – Cieszyn 2009, s. 177-202; ISBN: 978-83-87266-77-6
 • Czynniki wpływające na kształtowanie się poczucia więzi regionalnej mieszkańców Cisownicy. W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 36, Uniwersytet Śląski – PTL – Uniwersytet Wrocławski i in., Wrocław – Cieszyn 2009, s. 211-224; ISBN: 978-83-87266-87-5; ISNN 0079-475
 • Stan badań Polskiego Atlasu Etnograficznego nad obrzędowością narodzinową. W: Między kulturą ludową a masową: historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. T. Smolińska, Kraków – Opole 2010, s. 121-134
 • Rola i znaczenie pożywienia w życiu kobiety ciężarnej. W: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze,red. R. Stolična, A. Drożdż, „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 2, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2010, s. 215-235; ISBN: 978-83-60431-51-1
 • Dziedzictwo kulturowe w świadomości mieszkańców Istebnej - obrzędowość urodzinowa w procesie przemian. W: Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim,red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 1, Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 355-369; ISBN: 978-83-60431-52-8
 • Rodzice chrzestni (wespół z P. Kopp). W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 1, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Śląski – Uniwersytet Wrocławski, Cieszyn – Wrocław 2010, s. 263-321; ISBN: 978-83-87266-58-5
 • Пенчак A., 2010: Картографирование явлений культуры: «Kомментарии к польскому этнографическому атласу» „Живая Старина” (4), s. 60-63; ISNN 0204-3432
 • Magia Alkmeny w polskiej obrzędowości narodzinowej i pogrzebowej (w świetle badań Polskiego atlasu etnograficznego) (wespół z E. Diakowską), „Ethnologia Europae Centralis”, t. 10 (2011), s. 43-54; ISBN 978-80-903911-1-6
 • Food in the life of a pregnant woman – an analysis of the studies for the Polish Ethnographic Atlas. W: Dilemnas of old and contemporary culture in ethnograghical and anthropological discourse, ed. H. Rusek, „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”, t. 3, University of Silesia, Cieszyn – Katowice 2011, s. 146-154; ISBN 978-83-60431-64-1
 • Metoda etnogeograficzna w badaniach  atlasowych ośrodka wrocławskiego i cieszyńskiego - kontynuacja i zmiana,  „Zeszyty Wiejskie”, t. XVI (2011), s. 154-167; ISNN: 1506-6541
 • Specyfika materiałów źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. H. Rusek, A. Pieńczak, Uniwersytet Śląski, Cieszyn – Katowice 2011, s. 41-61; ISBN: 978-83-60431-62-7
 • Wybrane kapliczki i krzyże przydrożne jako pomniki pamięci w krajobrazie kulturowym Śląska Cieszyńskiego. W: Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 153-166; ISBN: 978-83-7784-096-2
 • Polski Atlas Etnograficzny – dawne i współczesne badania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej (wespół z E. Diakowską-Kohut), „Ethnologia Europae Centralis”, t. 11 (2013), s. 63-69; ISBN: 978-80-903911-4-7
 • Symbolika przejścia a kobieta ciężarna w obrzędowości urodzinowej. W: Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 67-80; ISBN: 978-83-7784-094-8
 • Żywotność praktyk magicznych na przykładzie sposobów ochrony dzieci przed urokiem (przygotowano z materiałów „Polskiego Atlasu Etnograficznego”). W: Etnologia na granicy. Dorobek ośrodka etnologicznego UŚ, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 11, red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 231-243; ISNN: 0208-6336; 1506-5790
 • Zwyczaje związane z karmieniem dziecka piersią. W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Śląski – Uniwersytet Wrocławski, Cieszyn – Wrocław 2013, s. 78-99; ISBN: 978-83-60431-80-1, 978-83-87266-59-2
 • Czynności magiczne ułatwiające poród. W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2, red. Z .Kłodnicki, A. Pieńczak, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Uniwersytet Śląski – Uniwersytet Wrocławski, Cieszyn – Wrocław 2013, s. 67-77; ISBN: 978-83-60431-80-1, 978-83-87266-59-2
 • The Polish Ethnographic Atlas: Research Achievements and Prospects. „Ethnologia Actualis”, vo. 15 (2015), issue 2 (Dec), s. 81-94; DOI: 10.1515/eas-2015-0018 (dostępny online: http://www.degruyter.com/view/j/eas.2015.15.issue-2/eas-2015-0018/eas-2015-0018.xml?format=INT, data odczytu: 21.04.2016 
 • Możliwości interpretacyjne Polskiego atlasu etnograficznego i Atlas der deutschen Volkskunde - obrzędowość narodzinowa na Śląsku. „Ethnologia Europae Centralis”, t. 12 (2015), s. 160-178.
 • The collection of questionnaires concerning wild plants on the digital platformof the Polish Ethnographic Atlas. „Slovenský národopis”, vo. 15, issue 2 (2016), s. 228–240
 • Polski Atlas Etnograficzny – dokumentowanie, zachowanie i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. W: Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Chorzów-Lublin-Warszawa, s. 205-219; ISBN: 978-83-932093-7-8, 978-83-7784-895-1.
 • Sprawozdanie z przebiegu 13th SIEF Congres of Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) Göttingen, 26. - 30. marca 2017. „Ethnologia Europae Centralis”, t. 14 (2017), s. 147-149.
 • Bibliografia zawartości czasopisma "Ethnologia Europae Centralis" (2013-2018). „Ethnologia Europae Centralis”, t. 15 (2018), s. 212-242.
 • Sprawozdanie z realizacji projektu "Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I". "Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t. 18 (2018), s. 259-263.
 • The digital platform of the Polish Ethnographic Atlas - from idea to implementation. "Cesky Lid", r. 2018, c. 4, s. 459-473.
 • Konferencja naukowa (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej : "Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I" (podsumowanie projektu), Cieszyn, 22 listopada 2017. „Ethnologia Europae Centralis”, t. 15 (2018), s. 203-204.
 • Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego: możliwości wyszukiwawcze i dalsze perspektywy badawcze. "Lud", t. 103 (2019), s. 207-229.
 • Komunikat: Przyznanie dofinansowania na projekt badawczy "Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II". "Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t. 19 (2019), s. 173-175.
 • The Atlas of Cultural Heritage of the Polish Village (a Project) (wspólnie z: Zygmunt Kłodnicki). "Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t. 19 (2019), s. 25-45.
 • Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w 75-lecie działalności atlasowej. "Dziedzictwo Kulturowe Wsi", t. 4 (2020), s. 23-35.
 • Stan badań atlasowych w Polsce i Rosji nad demonologią ludową (przykład zmory i innych istot mitologicznych posiadających cechy z nią wspólne) (wspólnie z Polina Mironova). 'Slavia Orientalis", nr 3 (2020), s. 493-514.
 • (wspólnie z: Polina Povetkina): Mapowanie motywów mitologicznych. Zmora jako istota szkodząca ludziom i zwierzętom gospodarskim, ”Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 60 (2021), s. 267-294.

 Organizacja konferencji i spotkań:

 • konferencja międzynarodowa pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna, 2010, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, sekretarz konferencji, współorganizacja
 • jubileusz naukowy związany z uroczystym wręczeniem Księgi Pamiątkowej na 70. lecie urodzin dr hab. prof. UŚ Zygmunta Kłodnickiego (spotkanie międzynarodowe), Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 2011, współorganizacja
 • konferencja krajowa pt. (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu), 2017, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, sekretarz konferencji, współorganizacja.

Udział w konferencjach:

 • konferencja międzynarodowa pt. Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, organizator: PTL Mszana Dolna, 20-23 września 2007. Referat nt. Tradycyjna obrzędowość weselna jako źródło poznania stosunków kulturowych zachodniej części pogranicza polsko-słowackiego (wespół z A. Drożdż, K. Jakubikova)
 • interdyscyplinarna konferencja studencka: Brud i człowiek. Dzieje niechcianej przyjaźni, organizator: Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ, Kraków, 8-9 maja 2008. Referat nt.  Zakazy tabuiczne i praktyki magiczne związane z  ekskrementami i innymi nieczystościami w polskiej obrzędowości urodzinowej
 • konferencja międzynarodowa pt. Tożsamość kulturowa Śląska w procesie przemian, organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 19-20 września 2008. Referat nt.Czynniki wpływające na kształtowanie się poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców Cisownicy,
 • konferencja międzynarodowa pt. Miasto w obrazie, legendzie, opowieści..., organizator: Zarząd Główny, krakowski oddział PTL, Komisja Etnograficzna PAN, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Kraków, 25-27 września 2008. Referat nt. Krajobraz kulturowy a tożsamość lokalna mieszkańców katowickich dzielnic
 • konferencja krajowa pt. Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki kulturowej, społecznej i religijnej pamięci, organizator: Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, Lublin, 17-18 listopada 2008. Referat nt. Wybrane kapliczki i krzyże przydrożne jako pomniki pamięci w krajobrazie kulturowym Śląska Cieszyńskiego
 • konferencja międzynarodowa pt. Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, organizator: Zakład Etnologii i Geografii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, Cieszyn 19-20 czerwca 2009. Referat nt. Rola i znaczenie pożywienia w życiu kobiety ciężarnej
 • konferencja międzynarodowa pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna, organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Cieszyn, 21 kwietnia 2010. Referat nt. Dziedzictwo kulturowe w świadomości mieszkańców Istebnej-obrzędowość narodzinowa w procesie przemian
 • konferencja międzynarodowa pt. Droga w języku i kulturze, organizator: Katedra Kulturoznawstwa UMCS, Lublin, 15-16 listopada 2010. Referat nt. Symbolika przejścia w polskiej obrzędowości narodzinowej
 • konferencja międzynarodowa pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, organizator: Katedra Kulturoznawstwa UMCS, Lublin, 25-26 listopada 2012. Referat nt. Polski Atlas Etnograficzny – dawne i obecne badania dziedzictwa kulturowego wsi polskiej
 • konferencja międzynarodowa pt. Narracja, obyczaj, wiedza …O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, organizator: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Chorzów, 11-12 czerwca 2014. Referat nt. Polski Atlas Etnograficzny – dokumentowanie, zachowanie i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej
 • konferencja międzynarodowa:Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy, organizator: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Wrocław), Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów), Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego (Lwów), Lwów 24-25 września 2015. Referat nt. Polski Atlas Etnograficzny" – w 70-lecie działalności naukowo-badawczej
 • kongres międzynarodowy: Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity. Referat pt.: The digital platform of The Polish Ethnographic Atlas - from the Project for the Accomplishment, panel: Ethnocartography revisited (26-30 marzec 2017)
 • konferencja krajowa: (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu), organizator: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Polski Instytut Antropologii, cieszyński oddział PTL, Cieszyn 22 listopada 2017. Referat (wspólnie z Joanną Koźmińską) pt. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalogu danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I” - główne cele, założenia i wyniki badawcze. Referat (wspólnie z Zygmuntem Kłodnickim) pt. Sugestie i wytyczne do „Atlasu dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce.

Granty:

 • Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego, 2005: Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko – grant zespołowy Phare CBC Polska-Czechy 2002 (nr PL/00-60/03/08), wykonawca (kierownik: dr hab. prof. UŚ Z. Kłodnicki, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie); uczestnik kwerend bibliotecznych i archiwalnych; współautor (wraz z A. Drożdż i J. Kajfoszem) publikacji naukowej pt. Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego. Antologia (red. J. Kajfosz, Z. Kłodnicki, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2005
 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna, 2009-2010: Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (ŚĆ 3/28/09 Monit 1088), wykonawca (koordynator: prof. dr hab. H. Rusek, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; Bogdan Jakubek – Kongres Polaków w Republice Czeskiej); sekretarz, uczestnik badań archiwalnych i terenowych, współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej, współuczestnik opracowania folderu promocyjnego, współredaktor (wraz z H. Rusek i J. Szczyrbowskim) monografii naukowej pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim; autor artykułu
 • Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą, 2012: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Program „Polska – wszystko, co najważniejsze” (583-56-15-9), wykonawca (koordynator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Dolnośląski); współredaktor (wraz z G. Studnickim) drugiego wydania (poprawione i poszerzone) publikacji popularnonaukowej autorstwa Jana Szymika pt. Doroczne zwyczaje i obrzędy na  Śląsku Cieszyńskim (Czeski Cieszyn – Wrocław 2012)
 • The 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe-Small grant, 2012: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (11140108), wykonawca; współredaktor (wraz E. Diakowską-Kohut) monografii naukowej pt. Etnologia bez granic. Ethnology without borders
 • Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I, 2014-2018: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 13 0162 82), kierownik (Zakład Etnologii i Geografii Kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, Uniwersytet Śląski).
 • Jeden Uniwersytet - Wiele możliwości. Program zintegrowany, 2019-2023: Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-Z301/18-00), wykonawca (poz. 19: WEiNoE - Opracowanie dokumentacji modyfikacji kierunku I stopnia "Etnologia i Antropologia kulturowa")
 • Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II, 2020-2024: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski).

Członkostwo  w komisjach i towarzystwach naukowych

 • Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej (od 2008) – członek 
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział krakowski (od 2008-2009), członek
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział cieszyński (od 2009), prezes (od listopada 2013, wcześniej – sekretarz; współinicjator)
 • członek rady wydawniczej czasopisma "Dziedzictwo kulturowe wsi"
 • członek rady wydawniczej czasopisma "Ethnologia Europae Centralis" (do 2018 r.)
 • członek Kolegium Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji (od 1 października 2019), Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze (od 15 października 2019), przewodniczący i członek Rady Dydaktycznej oraz Dyrektor kierunków Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, Edukacja kulturalna, Etnologia i antropologia kulturowa (od 1 października 2019 r.)
 • członek Zespołu doradczego do spraw projektów realizowanych w ramach programów "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" oraz "Szlakami Polski Niepodległej", utworzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2008)
 • nagroda II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2011)
 • stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla „wybitnego, młodego naukowca” (2012)
 • nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2017)
 • nagroda projakościowa (2020)

 

Opracowała A. Pieńczak