Przejdź do treści

Swat wręcza młodym pierścionek podczas zaręczyn / A matchmaker gives a ring to the young people during the engagement ceremony (mapa 25)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Swat wręcza młodym pierścionek podczas zaręczyn / A matchmaker gives a ring to the young people during the engagement ceremony (mapa 25)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; wymiana darów

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wręczania pierścionka przez swata podczas zaręczyn ; zawarto na niej następujące informacje: Czy we wsi istnieje jeszcze zwyczaj zawierania „zaręczyn" ? a) jeśli tak, jak nazywają partnerów (np. narzeczony, narzeczona lub inaczej)? Czy zaręczyny następowały w jakiś czas potem, po zmówinach? Jaką rolę odgrywają osoby obecne? Jakiego zachowania wymaga obyczaj? Czy wygłaszają jakieś formuły, oracje ? Jeśli tak zapisać tekst. Czy w akcie zaręczyn zatwierdzano umowę przez podanie rąk? Kto komu podawał i jaka przy tym była rola swata dziewosłęba? Czy ktoś przewodniczy uczcie zaręczynowej?swat?przyszły starosta?ojciec młodej? lub kto inny. Co należy do jego obowiązków? a) wiąże i rozłącza ręce młodych, b) podaje młodym wianki lub rózgę, c) doprowadza ojców młodych do przybicia rąk jako widomego znaku zawarcia umowy? d) inicjuje przypicie umowy?jaką przy tym wygłasza formułkę? e) czy w wypadkach późniejszych sporówo posag, wiano, o niedotrzymanie umowy bywał wzywany do sądu jako świadek lub przeprowadzał polubowne rozstrzygnięcie sporów. Czy istnieje lub istniał zwyczaj wymiany pierścionków? Jak one wyglądają? Czym się różnią od obrączek? Kto je wręcza? Rola swata polegała na wręczaniu podczas zaręczyn: 1 – pierścionka pannie, sporadycznie obojgu młodym, 2 – wianeczków mirtowych, 3 – chłopak sam wręczał pannie pierścionek, co pojawiło się po drugiej wojnie światowej, 4 – brak tradycji, 5 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
-mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
-mapa dotyczy stanu zjawiska od połowy XIX wieku do lat 70. XX wieku,
-znak z kropką w środku oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości,
-punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski),
-mapa została uzupełniona o szare punkty dodatkowe (spoza stałej sieci badawczej PAE), które zostały zaczerpnięte z literatury XIX-wiecznej (głównie prace O. Kolberga).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 25 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0625_01>

Zasięg

ogólnopolski