Przejdź do treści

Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw, II Number of matchmaker's functions while arranging marriages, II (mapa 28)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw, II Number of matchmaker's functions while arranging marriages, II (mapa 28)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat

Opis

mapa ukazuje ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw; zawarto na niej następujące informacje: Swat podczas swatów i zaręczyn wykonywał: 1 – od trzech do jednej roli, 2 – zasięg wykonywania przez swata od ośmiu do trzech ról, 3 – granica występowania zjawiska wykonywania przez swata od ośmiu do czterech ról.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- mapa powstała na podstawie danych zawartych w tabeli dotyczącej głównych ról pełnionych przez swata (zob. aneks III s. 192-245). Obrazuje ona częstość występowania osoby swata w wyodrębnionych 11 rolach, dotyczących swatów i zaręczyn,
- przy wyznaczaniu zasięgów pominięto informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski), skupiając się na terenach zamieszkanych przez autochtonów.

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 28 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0628_01>

Zasięg

ogólnopolski